Een strategisch plan voor Fryslân

Gebruik site

Gebruik website Omgevingslabs


De Friese overheden maken Omgevingsvisies om in Fryslân een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatieomgeving te behouden, voor inwoners en bezoekers. Professionals bij de overheden maken die Omgevingsvisies, met de toekomstvisie van hun gemeente of provincie. Deze website is gemaakt om hen daarbij te helpen. Leefbaarheid, sociaal beleid, economie, werkgelegenheid en natuur en milieu (people, planet, profit) komen in de Omgevingsvisies samen. Als professional of geïnteresseerde vindt u hier materiaal vanuit de Friese Omgevingslabs en thematische bouwstenen. Dit is te gebruiken als inhoud voor de verschillende Omgevingsvisies van de Friese overheden (bekijk afbeelding door deze aan te klikken).

Indeling informatie

De totaalopbrengst is het lab waarin de resultaten van alle Omgevingslabs zijn samengebracht. Dit is geschikte informatie om mee te beginnen. De resultaten vanuit de omgevingslabs zijn vervolgens per lab gepubliceerd. Daarnaast is er een aantal thematische bouwstenen. Onder andere water, gebiedsgerichte aanpak en duurzame mobiliteit. Bekijk alle bouwstenen. Gebruik de teksten over de resultaten voor een algemeen beeld en bekijk de bijpassende downloads en werkdocumenten per lab voor meer details.

 

Integratie: centrale thema’s en opgaven

Na oplevering van de resultaten van de afzonderlijke labs, zijn deze geïntegreerd. Uit die integratie volgen de onderwerpen die het sterkst leven in de Friese samenleving. Daarnaast laat de integratie zien wat de belangrijke veranderingen en opgaven zijn waar we de komende periode in Fryslân voor staan.  Gebruik de opgaven en leidende principes uit het Integratielab dus als leidraad voor de Omgevingsvisie, maar voeg ook altijd de thema’s die specifiek spelen in een bepaald gebied toe. Want uiteraard zijn niet alle mogelijke onderwerpen in de labs aan bod gekomen.


De Friese Aanpak Omgevingslabs

In Fryslân slaan gemeenten, provincie en waterschap de handen ineen bij de voorbereiding van de Omgevingsvisies. Zowel de gemeenten als de provincie stellen een Omgevingsvisie op voor hun eigen grondgebied, dit doen zij vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet.

Deze ‘Friese Aanpak’ is een unieke samenwerking. De mienskip, bestaande uit belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners, wordt in de Omgevingslabs actief betrokken bij het opstellen van gemeenschappelijke ‘bouwstenen’ voor het toekomstig beleid voor de fysieke leefomgeving.

Deel dit: