In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030?

Omgevingslab

Bouwstenen


In de totaalopbrengst zijn de resultaten van alle Omgevingslabs samengevoegd. Ook de resultaten van de afzonderlijke Omgevingslabs vindt u op deze site. Die resultaten vormen bouwstenen voor de Omgevingsvisies. Zowel de gemeenten als de provincie stellen een Omgevingsvisie op voor hun eigen grondgebied, dit doen zij vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet.

De thema's van de afgeronde Omgevingslabs

Thematische Bouwstenen

 

Omgevingslabs die halverwege 2018 starten

Omgevingslab Gezondheid 

Gezondheid is in de Omgevingswet een expliciet doel voor omgevingsbeleid. Over de invulling ervan moeten keuzes worden gemaakt in visie- en planvorming. Hoe verbind je gezondheids- en omgevingsambities? Wat moet je doen en waar stuur je op? Het Omgevingslab Gezondheid gaat kansen en ambities verkennen om gezondheid te bevorderen en te beschermen via de leefomgeving:

  1. Bewustwording en agendasetting rond de integraliteit van het thema gezondheid: bruggen tussen het sociale, gezondheids- en fysieke domein en een brede dialoog met partners en gemeenschap.

  2. Beslissingsondersteunende informatie verzamelen voor het meewegen van gezondheid in besluitvorming over de fysieke omgeving: toekomstscenario’s, trends, ontwikkelingen en opgaven op het terrein van gezondheid waar Fryslân voor staat (lokaal, regionaal en provinciaal).

 

Omgevingslab Veiligheid

Het Lab veiligheid is een vervolg op eerdere pilots externe veiligheid, omdat in het lab breder wordt gekeken dan alleen naar externe veiligheid. Het gaat juist om de samenhang. Welke mogelijke opgaven komen ons straks tegemoet op het gebied van veiligheid? Dat moet blijken uit ontwikkelingen, dilemma’s en toekomstscenario’s. De dialoog in dit lab draagt er bij uitstek aan bij om dit inzichtelijk en scherper te maken. Hierbij kan het gaan om thema’s rond zowel fysieke en sociale veiligheid. Onder andere de Veiligheidsregio Fryslân, de FUMO, maar ook partners zoals politie, Rijkswaterstaat en het Wetterskip worden betrokken bij dit lab. 


Waarom Omgevingslabs over de toekomst van Fryslân?

In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030?

Wat zijn onze lange termijn ambities voor wonen, bedrijvigheid en recreatie? Wat betekent dat vervolgens voor onze natuur, water, wegen en het Friese landschap? En hoe spelen we daarbij ook nog in op klimaatverandering, economische en sociale veranderingen, krimp, energie en andere ontwikkelingen?

Provincie Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân zijn samen op pad gegaan om met de mienskip in gesprek te gaan over de ruimtelijke toekomst van Fryslân. Dat doen we in Omgevingslabs, waar we als overheden in gesprek gaan met belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners. De meeste omgevingslabs hebben al plaatsgevonden, maar er starten ook weer nieuwe labs. Op deze website vindt u de resultaten van de Omgevingslabs. Deze zijn voor professionals om te gebruiken bij het maken van de Omgevingsvisies, maar natuurlijk ook voor geïnteresseerde inwoners van Fryslân.

Wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief? Stuur ons dan een mail met uw naam, e-mailadres en organisatie.


Werkwijze

In Fryslân hebben gemeenten, provincie en waterschap de handen ineen geslagen bij de voorbereiding van de Omgevingsvisies. Zowel de gemeenten als de provincie stellen een Omgevingsvisie op voor hun eigen grondgebied, dit doen zij vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet.

Deze ‘Friese Aanpak’ is een unieke samenwerking. De mienskip, bestaande uit belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners, is in de Omgevingslabs actief betrokken bij het opstellen van gemeenschappelijke ‘bouwstenen’ voor het toekomstig beleid voor de fysieke leefomgeving.

Bekijk de tekening voor een verbeelding van De Friese Aanpak. 


Uitleg Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Eén wet die 26 wetten en regels voor de fysieke leefomgeving vervangt.

Het Rijk, de provincies en de gemeenten werken aan een integrale Omgevingsvisie voor hun eigen grondgebied. Voor provincie Fryslân gaan bijvoorbeeld het Streekplan, het Verkeer en Vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en het Frysk Miljeuplan op in de Omgevingsvisie.

Deel dit: